Con Sumaya Abdel Qader, Geri Ballo, Pierfrancesco Majorino, Matteo Mauri, Gabriella Nobile, Susanna Owusu Twumwah, Erasmo Palazzotto.
Modera Serenella Mattera