con Marco Minniti, Matteo Biffoni, Enzo Ioculano, Ciro Bonajuto